dijous, 19 de gener de 2017

V CERTAMEN LITERARI "IES TORÍS"


V CERTAMEN LITERARI 'IES DE TORÍS'

L'IES de Torís organitza per quinta vegada un certamen literari amb l'objectiu de promocionar la creació narrativa entre els joves, tant en valencià com en castellà. En aquesta edició, les obres admeses tornaran a ser relats curts de ficció. Les bases del certamen són les següents:

1. Poden participar tots els autors residents a la Comunitat Valenciana, que hagen nascut entre els anys 1994 i 2005 (tots dos inclosos).

2. S'estableixen dues categories:

a) Relat de ficció en valencià.
b) Relat de ficció en castellà.

Cada autor podrà presentar una obra com a màxim en cadascuna de les categories.

3. Les obres han de ser inèdites i estar escrites, segons la categoria, en castellà o valencià. No s'acceptaran obres premiades en altres certàmens o aquelles l'autoria de les quals siga discutible. Es rebutjaran aquelles obres que es consideren ofensives atenent als drets recollits per la Constitució Espanyola.


4. Les obres s'escriuran amb ordinador i es presentaran amb un tipus de lletra de 12 punts (Times New Roman o similar); amb un màxim total de 25 línies per full. L'extensió dels relats comprendrà des d'un mínim de 4 pàgines fins a un màxim de 8.

5. Els participants lliuraran l'obra per triplicat i, en sobre a banda, on constarà el títol de l'obra, s'adjuntaran les dades personals de l'autor, una fotocòpia del DNI i una fulla escrita en la qual es declare que el participant és l'autor legítim de l'obra.

6. S'estableixen els següents premis:

a) Premi al millor relat en valencià: 300 €
b) Premi al millor relat en castellà: 300 €
c) Premi al millor autor en valencià entre 12 i 16 anys: 150 €
d) Premi al millor autor en castellà entre 12 i 16 anys: 150 €


Les obres premiades seran publicades per l'organització en edició limitada. Igualment, l'organització es reserva el dret d'afegir en l'edició els relats finalistes sempre amb l'acord previ dels autors. Aquestos finalistes rebran un diploma acreditatiu o accèsit. Tots els autors rebran exemplars de l'obra. Els millors relats presentats per autors de Godelleta i Toris rebrant un accèsit i seran inclosos dins de l'edició del llibre.

7. Els participants solament podran accedir a un dels premis.

8
. Les obres es presentaran personalment o per correu en la següent adreça:
CERTAMEN LITERARI IES TORÍS
IES TORÍS
C/ Mestra Amparo Domínguez Domínguez, nº 3
CP 46389 TORÍS (VALÈNCIA)

9
. El termini de recepció de les obres finalitzarà el 28 d'abril de 2017. S'acceptaran fora de termini únicament aquelles obres segellades per correus dins del termini estipulat.

10
. L'IES de Torís triarà un jurat competent que decidirà qui es fa creditor dels premis oferits. Els guanyadors seran avisats amb antelació al lliurament de premis. La decisió del jurat serà inapel·lable i la concessió dels premis dependrà directament de l'IES.

11
. En cas que el jurat ho considere oportú, algun dels premis pot quedar desert.


12. Les obres no premiades, podran ser recollides en el termini d'un mes en la secretaria del centre. Passat el termini els exemplars seran destruïts.


13. El lliurament de premis tindrà lloc en un acte públic que s'avisarà amb antelació. Els guanyadors es comprometen a assistir a l'acte.


14. La participació en el certamen suposa l'acceptació de totes i cadascuna de les bases ací exposades.


Per a més informació, poden consultar
 la web: www.iestoris.com o el blog: iestudiants.blogspot.com; o escriure un correu electrònic a iesturis@iesturis.com. El telèfon del centre és: 96 1808425


En castellano:

V CERTAMEN LITERARIO “IES TORÍS” 

El IES de Torís organiza por quinta vez un certamen literario con el objetivo de promocionar la creación narrativa, en castellano o valenciano entre los jóvenes de la Comunidad Valenciana. Las obras admitidas volverán a ser relatos cortos de ficción. Las bases del certamen son las siguientes:

1. Pueden participar todos los autores residentes en la Comunidad Valenciana y que hayan nacido entre los años 1994 y 2005 (ambos incluidos).

2. Se establecen dos categorías:
a) Relato de ficción en valenciano.
b) Relato de ficción en castellano.

3. Las obras tendrán que ser inéditas y estar escritas, según la categoría, en castellano o valenciano. No se aceptarán obras premiadas en otros certámenes o cualquier obra cuya autoría sea discutible. Se rechazarán aquellas obras que se consideren ofensivas atendiendo a los derechos recogidos en la Constitución Española.

4. Las obras se escribirán con ordenador y se presentarán con un tamaño de letra de 12 puntos (Times New Roman o similar); con un máximo de 25 líneas por folio. La extensión de los relatos estará entre un mínimo de 4 páginas y un máximo de 8.

5. Los participantes remitirán a la organización las obras por triplicado. En sobre aparte cerrado, identificado con  el título de la obra, se adjuntarán los datos personales del autor, una fotocopia del DNI y una hoja escrita en la que se declare que el participante es el autor legítimo de la obra.

6. Se establecen los siguientes premios:

a) Premio al mejor relato en valenciano: 300 €
b) Premio al mejor relato en castellano: 300 €
c) Premio al mejor relato de un autor entre 12 y 16 años (en valenciano): 150 €
d) Premio al mejor relato de un autor entre 12 y 16 años (en castellano): 150 €

Las obras premiadas serán publicadas por la organización en edición limitada. Igualmente, la organización se reserva el derecho de añadir en la edición del libro los relatos finalistas, siempre con el acuerdo previo de los autores. Estos finalistas recibirán un diploma acreditativo o accésit. Todos los autores recibirán ejemplares de la obra publicada. Los mejores relatos presentados por autores de Godelleta o Turís también recibirán un accésit y se incluirán en la edición del libro.

7. Los participantes tan solo podrán recibir uno de los premios por sus obras.

8. Las obras se presentarán personalmente o por correo postal en la siguiente dirección:

CERTAMEN LITERARIO IES TORÍS
IES TORÍS - C/ MAESTRA Dª AMPARO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, 3
CP 46389 TURÍS (VALÈNCIA)

9. El plazo de recepción de las obras finalizará el día 28 de abril de 2016. Se aceptarán fuera de término únicamente aquellas obras que estén mataselladas por correos dentro del plazo estipulado.

10. El IES de Torís elegirá un jurado competente que decidirá quien es el ganador de los premios. Dichos ganadores serán avisado con antelación al acto de entrega de premios. La decisión del jurado será inapelable y la concesión de los premios dependerá directamente del IES.

11. En caso de que el jurado lo considere oportuno, alguno de los premios podrá quedar desierto.

12. Las obras no premiadas podrán ser recogidas hasta pasado un mes del fallo del jurado en la secretaría del centro. Pasado este plazo los ejemplares no premiados serán destruidos.

13. La entrega de premios se celebrará en un acto público del que se avisará con antelación. Los ganadores se comprometen a acudir al acto.

14. La participación en el certamen supone la aceptación de todas y cada una de las bases aquí expuestas.

3 comentaris:

 1. Buenos días, me gustaría saber si se ha informado ya de quiénes son los ganadores. En caso contrario, ¿cuándo se comunicarán los premios y de qué manera?
  Muchas gracias,
  Un saludo!

  ResponElimina
  Respostes
  1. Els resultats es comunicaran al mes de juny perquè el lliurament de premis tindrà lloc durant l'acte de final de curs. L'IES Torís telefonarà els participants premiats per notificar-los que han estat premiats i convidar-los a assistir a l'acte.

   Elimina
 2. Hola, ¿se sabe algo de los premios?

  ResponElimina